Učestala pitanja

DA LI JE PRI PRODAJI POTREBNO IMATI ENERGETSKI CERTIFIKAT
Da. Za svaku nekretninu osim zemljišta Prodavatelj je obvezan predočiti certifikat dan sklapanja ugovora o kupoprodaji.

ZAKON O VLASNIŠTVU - SUBJEKTI
Svaka fizička i pravna osoba može biti nositeljem prava vlasništva.

ZAKON O POREZU NA PROMET NEKRETNINA
Domaće i strane osobe izjednačene su glede plaćanja poreza na promet nekretninama, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

POREZNI OBVEZNIK
Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine.
Obveznik poreza na promet nekretnina pri zamjeni nekretnine je svaki sudionik u zamjeni, i to za vrijednost nekretnine koju stječe.
Obveznik poreza na promet nekretnina pri nasljeđivanju je nasljednik ili zapisovnik.
Obveznik poreza na promet nekretnina pri darovanju ili drugom obliku stjecanja nekretnine bez naknade je daroprimatelj ili druga osoba koja je stekla nekretninu bez naknade. Obveznik poreza na promet nekretnina temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju je uzdržavatelj.

POREZNA OSNOVICA
Osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja.
Pod tržišnom vrijednosti nekretnine smatra se cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku njezina stjecanja. Tržišna vrijednost nekretnine utvrđuje se u pravilu na temelju isprava o stjecanju/ugovora.

MOGU LI STRANI DRŽAVLJANI KUPOVATI NEKRETNINE U HRVATSKOJ?
Mogu. Dana 01.02.2009 godine, Republika Hrvatska je izjednačila proceduru kupnje nekretnina - za građane Repubike Hrvatske i građane Europske Unije. Od tog datuma, građani EU kupuju na isti način kao i građani Hrvatske. 
Za državljane ostalih zemalja važi pravilo reciprociteta, dakle da bi stranac mogao kupiti nekretninu u Hrvatskoj potrebno je postojanje sporazuma o reciprocitetu između dvije zemlje –  ukoliko građani Hrvatske mogu kupovati u toj zemlji, onda i građani te zemlje mogu kupovati u Hrvatskoj. Za kupovinu nekretnine potrebno je uputiti pisani zahtjev Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske.
Brži i jednostavniji način je kupnja nekretnine kroz osnivanje tvrtke u Hrvatskoj.

MOGU LI STRANI DRŽAVLJANI PRODAVATI NEKRETNINE U HRVATSKOJ?
Sve strane fizičke i pravne osobe mogu bez ikakvih smetnji prodavati nekretnine u Republici Hrvatskoj.

DOKUMENTACIJA POTREBNA PRI KUPOVINI NEKRETNINE
Važeća osobna iskaznica ili putovnica i OIB. Za strane državljane putovnica i OIB.

DOKUMENTACIJA POTREBNA PRI PRODAJI  NEKRETNINE
Važeća osobna iskaznica i OIB. Vlasnički list nekretnine, katastarski preris, dokaz o načinu stjecanja nekretnine, energetski certifikat. Ukoliko je nekretnina opterećena bilo kakvim pravom treće osobe ili ovrhom, potrebno je pismo namjere o izdavanju brisovnice nositelja upisanog prava.

KOLIKI JE POREZ NA PROMET NEKRETNINA U HRVATSKOJ?
Republika Hrvatska ima jedinstvenu stopu poreza od 3% za sve vrste nekretnina i sve vrste transakcija. Visina poreza se određuje na osnovu cijene iz kupoprodajnog ugovora i procjene nadležne porezne uprave na kojoj se teritoriji nekretnina nalazi. Prema zakonu porez na promet nekretnina plaća kupac ili prodavatelj u njegovo ime, ako se tako dogovore.

KOLIKI JE POREZ KOD ZAMJENE NEKRETNINA?
Porez na promet nekretninama iznosi 3%, svaki kupac nekretnine kod zamjene plaća po 3% za novu nekretninu.

U KOM SE ROKU MORA PLATITI POREZ NA PROMET NEKRETNINA?
Nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora javni bilježnici automatizmom primjerak kupoprodajnog ugovora dostavljaju poreznoj upravi. Kupac je dužan u roku od 15 dana od dana ispostave rješenja od porezne uprave platiti porez, ako ga u tom roku ne plati obračunavaju mu se kamate za svaki dan prekoračenja roka.

KOLIKI JE UOBIČAJENI IZNOS KAPARE?
Uobičajeni iznos je 10% od ukupne dogovorene kupoprodajne cijene, ali uvijek ovisi o sporazumu Prodvatelja i Kupca.

KOLIKI JE UOBIČAJENI ROK ZA SKLAPANJE UGOVORA?
Ukoliko je potpisan predugovor o kupoprodaji nekretnine, uobičajeni rok  je 30 do 60 dana, ali uvijek ovisi o dogovoru Prodavatelja i Kupca, ili drugim okolnostima ovisno o slučaju.

DA LI JE MOGUĆE ZAKLJUČITI KUPOPRODAJNI UGOVOR I U INOZEMSTVU
Da. Nabolje je da ga ovjerite u našem diplomatskom predstavništvu. Ako ga ovjerite kod stranog javnog bilježnika, takva ovjera mora imati Apostile pečat koji predstavlja međunarodnu potvrdu o pravnoj ispravnosti dokumenta, te se isti mora prevesti u Hrvatskoj kod ovlaštenog sudskog prevoditelja.

MOŽE LI SE NETOM KUPLJENA NEKRETNINA PRODATI?
Da. Kod prodaje prije isteka od tri godine do dana kupovine plaća se porez u visini od 35% na eventualnu dobit između kupovne i prodajne cijene.